034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
E-SERVICE
แหล่งท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือประชาชน
เทศกาลประเพณี
กิจการสภา
กิจกรรม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบสอบถามการบริการ
ราคากลางพาณิชย์จังหวัด
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม