034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประวัติความเป็นมาของตำบลมาบแค

เดิมตำบลมาบแคในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ชื่อ ตำบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี โดยมีกำนันหลงเป็นกำนันตำบลมาบแค และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จหัวเมืองกำแพงแสน ได้แต่งตั้งกำนันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และเมื่อ พ.ศ.2475 ได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่จากตำบลพะเนียงแตก เป็น ตำบลมาบแค ตามชื่อของท่านขุนมาบแคขจร ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม