034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบแค

          ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลมาบแค ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลตำบลมาบแค จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัย ช่วงอายุ ๒.๖ - ๓ ปี มีพื้นที่ ๕๗๙.๔๒ ตารางเมตร ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการดำเนินงานจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้เทศบาลตำบลมาบแคสามารถดำเนินการบริหาร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการของบประมาณต่อไป สังกัดเทศบาลตำบลมาบแค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
          นางสงบ บุญคุ้ม เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบแค และมี นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑2 ปี ๘ เดือน

          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบแค มีจำนวนเด็กปฐมวัน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งหมดจำนวน 52 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 2.6-3 ปี จำนวน 23 คน และช่วงอายุ 3-5 ปี จำนวน 29 คน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม