034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลมาบแค
16/5 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


เบอร์โทรศัพท์ 034 976 270 เเฟกซ์ 034 976 270 ต่อ 108
E-mail : saraban@mabkhae.go.th, info@mabkhae.go.th

พิกัด GPS : 13.864034, 100.075952

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม