034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ตราสัญลักษณ์

รูปแบบดวงตราประจำเทศบาลตำบลมาบแค

  1. มีลักษณะเป็นวงกรมซ้อนกัน 2 วง วงนอกและวงในเป็นลายเส้น 2 เส้น โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
  2. ข้อความตอนบนใช้ข้อความว่า “เทศบาลตำบลมาบแค” ข้อความตอนล่างใช้ข้อความว่า “ จังหวัดนครปฐม” ระหว่างข้อความตอนบนและตอนล่างมีเครื่องหมายดอกจันทั้งสองด้าน ๆ ละ หนึ่งดอก
  3. ตอนกลางของดวงตรา เป็นรูปที่แสดงภาพภูมิประเทศมีต้นแคใหญ่หนึ่งต้น ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบลมาบแคว่า เดิมบริเวณที่ตั้งตำบลมีต้นแคขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า “ บ้านมากแค” ต่อมาการเรียกชื่อได้ไปผิดจากเดิมเป็น “บ้านมาบแค” รูปดวงตรานี้เป็นสัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลมาบแค
  4. สีประจำเทศบาลตำบลมาบแค คือ สีเขียว – ขาว (สีเขียว – มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และสีขาว – มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม