034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565

     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลมาบแค, สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับดำบล,คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาชน กลุ่มอาชีพ ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในตำบลมาบแค เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวม ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25700 และนำข้อมูลมาจัดมาพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม