034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยในชาติ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวานเป็นพระราชกุศล โดยมีมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสดงชองชมรมผู้สูงอายุตำบลมาบแค, การแสดงเปล่าขลุ่ยเพลงพระราชนิพนธ์ โดยผู้แทนจากโรงเรียนวัดพะเนียงแตก,กิจกรรมคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรพ่อตัวอย่าง และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม