034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย พัฒนาการตามวัย อีกทั้งได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่เด็กและเยาวชน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม