034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลมาบแคสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม