034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เสริมสร้างประสบการณ์ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ได้รับการขัดเกลาจิตใจโดยใช้หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมาบแค ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
        วันที่ 17 สิงหาคม 2565 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และ การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม และวิทยากรจากเทศบาลตำบลมาบแค ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.30 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
        วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอป่าท่อ จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริธรรม โดยใช้หลักพุทธศาสนา ณ วัดแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยาย เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม