034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลมาบแค อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลมาบแค และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีกิจกรรมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวาย ณ วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม