034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เทศบาลตำบลมาบแค ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาของผู้สูงอายุ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุภายในเขตพื้นที่ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม