034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ กล่าวถวายคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, พิธีทำบุญตักบาตร, รำถวายพระพรฯโดยชมรมผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม่้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม