034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          เทศบาลตำบลมาบแค ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน โดยจัดให้มีริ้ขบวนแห่กระทงของเทศบาลตำบลมาบแคเพื่อนำไปลอย ณ ท่าน้ำวัดพะเนียงแตก อันเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมและพัมนาสู่ชุมชนที่เข็มแข็ง 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม