034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการของรัฐของกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลมาบแคได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยความร่วมมือของกรมบัญชีกลางและธนาคารออมสิน 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม