034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการอบรมให้ความรู้ประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มสตรีตำบลมาบแคมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผ้ามัดย้อม จากกลุ่มแปรรูปผ้าครามสกล จังหวัดสกลนครและเครื่องจักสาน จากกฃุ่มจักสานบ้านหนาด จังหวัดนครพนม       เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลมาบแค

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม