034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -11.00 น. เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    ณ เทศบาลตำบล     มาบแค โดยท่านนายกปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว และในการจัดอบรมได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม มาบรรยายให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลมาบแค ในหัวข้อ "สร้างเสริมคุณธรรมจริยะรรม และปลูกจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต"

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม