034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
เทศบาลตำบลมาบแคได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนหมู่ 10 ตำบลมาบแค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมแจ้งให้เทศบาลตำบลมาบแคลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของนายประทวน มีสุข อยู่บ้านเลขที่126 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม