034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มีความสามัคคี เสียสละ และร่วมมือกันทำให้เกิดความก้าวหน้าในท้องถิ่น เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ" โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายหัวข้อ "การพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมจิตสำนึกองค์กร และการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสุขในองค์กร โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม