034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลมาบแคได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน และแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณและความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งมีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตำรวจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพะเนียงแตก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มองค์กรต่างๆ และภาคประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯในครั้งนี้  โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  กล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  กิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม