034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลมาบแคได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงอันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำธรรมชาติและให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนประเพณีวัฒธรรมในท้องถิ่นของตน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมรมและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภาคประชาชน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดริ้วขบวนแห่กระทงของเทศบาลตำบลมาบแคในการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมกิจกาารและพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม