034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลมาบแคได้ดำเนินการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ตระหนักถึงพระราชกรณียากิจที่ทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยในชาติ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างคนดีของทุกหมู่บ้าน 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม