034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลมาบแค ดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยถังขยะเปียก และมอบวัสดุสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก ณ หมู่ 1-11 ตำบลมาบแค

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ ด้วยถังขยะเปียก และสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก ณ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก

ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแค

ดำเนินการจัดทำจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 1 จุด และส่งกำจัด ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม