034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการเมืองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลมาบแค ดำเนินการตามโครงการเมืองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งถังดักไขมัน และการบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือนกับผู้ประกอบกิจการในตำบลมาบแค และจัดทำจุดสาธิตการติดตั้งถังดักไขมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพเทศบาลตำบลมาบแค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบแ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม