034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          เมื่ิอวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลมาบแค ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี มีคุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัยและมีพัฒนาการตามวัย สร้างความสามัคคีในหมู่เด็กและเยาวชน อีกทั้งได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม