034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การทวนสอบการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ปลัดอำเภอประจำตำบลมาบแค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมาบแค ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกในตำบลมาบแค

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม