034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลมาบแค ครั้งที่ 2/2567

           เทศบาลตำบลมาบแค มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งโครงการและครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลมาบแค ครั้งที่ 2/2567 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม