034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
เวทีขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.  เทศบาลตำบลมาบแค ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม เวทีขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาาภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยอำเภอเมืองนครปฐม ในการนี้ มีวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1 นายสันติกานต์ พลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรอำเภอเมืองนครปฐม 2. นางสาวพัชรีวัณณ์ สงวนสัตย์ กำนันตำบลมาบแค 3. นายไพโรจน์ ยอดแก้ว 4. นายธนายุทธ เอี่ยมสง่า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลมาบแค บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปแนวปฏิบัติของแต่ละหมู่บ้าน 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม