034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายกปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค มอบของอุปโภคบริโภค ให้กับ ผู้ที่ถูกกักตัว เนื่องจาก โควิด หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ครัวเรือน พร้อมทั้งให้กำลังใจ และขอให้ปลอดภัย จากโรคโควิด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

นายกปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค มอบของอุปโภคบริโภค ให้กับ ผู้ที่ถูกกักตัว เนื่องจาก
โควิด หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ครัวเรือน
พร้อมทั้งให้กำลังใจ และขอให้ปลอดภัย
จากโรคโควิด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม