034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลมาบแค และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบแค
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลมาบแค และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม