034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลมาบแค กองคลัง ฝ่ายพัมนารายได้ ขอแจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 โดยกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบแค ให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินให้พนักงานสำรวจทราบเมื่อมีการร้องขอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมาบแค โทร. 034-976270 ต่่่่อ 104 หรือ 098-3073006 หรือ Line Official Account เทศบาลตำบลมาบแค

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม