034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

แบบสอบถามการบริการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
ที่อยู่
โทรศัพท์
เรื่องที่ขอรับบริการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
การขอแจ้งขุดดิน/ถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตตั้งประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ๑, ๒
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอข้อมูลข่าวสาร
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอถังขยะ/ขอทิ้งขยะมูลฝอย
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
การขออนุญาตใช้น้ำประปา/การชำระค่าน้ำ/ค่าขยะ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงงานฆ่าสัตว์
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
๒.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
๓.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
๔.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
 
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
๒.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
๓.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
๔.มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑.อาคารสถานที่ มีการจัดพื้นที่ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น ที่จอดรถ, พื้นที่นั่งรอ, ห้องน้ำ ฯลฯ
๒.มีการจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเขียน เครื่องถ่ายเอกสารไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ
๓.อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการรับชำระภาษี
ด้านบริการขออนุญาตก่อสร้าง
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบริการขอใบอนุญาตอื่นๆ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม