034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายอนุชิต ปริยทิฆัมพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณัทปภา เจริญพร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุญาดา กาศยปนันทน์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นายธนธรณ์ ช้างบุญมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิรพล สวามิ
พนักงานขับรถยนต์
นายสัมพันธ์ คงสิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุพจน์ หู้เต็ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประสิทธิ์ เศรษฐีชาวนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายคเณศร์ ใจบุญ
คนงานประจำรถขยะ
นายอำพล ฮวดเชี่ยวชาญ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมเกียรติ แย้มอิ่ม
คนงานประจำรถขยะ
นายชัยวิน ปานหงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายธนวัต์ เทียมเนียม
คนงานประจำรถขยะ
นายมังกร ปัญญาวัน
คนงานประจำรถขยะ
นายสรวุฒิ สงวนวงศ์
คนงาน
นายจิระสิน เปี่ยมประยงค์
คนงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม