034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายคิมหันต์ เพียรพ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายสิทธิโชค มธุรส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวรินรดา หงษ์พญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกันยกร เนตรนุช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประเสริฐ ม่วงบ้านกวย
พนักงานขับรถยนต์
นายอ๊อด อ่วมน้อย
พนักงานผลิตน้ำประปา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิสุทธิ์ พินเผือก
พนักงานขับรถยนต์
นายปิยะวิทย์ หู้เต็ม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวอรณิชา ลิ้มโชติกุลชัย
คนงาน
นายปัญญา จันทร์ขู
คนงาน
นายศักดิ์ดา จันทร์ชู
คนงาน
นายณัฐวุฒิ ขุนเพชร
คนงาน
นางสาวรุ่งฟ้า สุขทอง
คนงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม