034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นางสาวกุณณภา เสียงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
034-976270 ต่อ 103
นายวรพันธุ์ เฉลยวาเรศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววริษฐา มุกดาสนิท
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวพรพรรณ ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกษิรา กาแสงพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปวีณา ศรีงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปุณณดา อินทิวร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
ครู คศ.3
นายทนงศักดิ์ คุปตพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็ก
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนายุทธ เอี่ยมสง่า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนีย์ ศรีสุขอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวผ่องพรรณ คงเขียว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนวิยา เดชาฏิรายุกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติพงษ์ ใจบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธันยพร ป้องกงลาด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวจันทนา ตาทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ้งกาญจน์ ศักดิ์วิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก
นายสัญญา เก้าลิ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายปณัชช์ สงวนรักษา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอัมพร สงวนรักษา
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกาญจนรัตน์ เลื่องลือวุฒิ
ภารโรง
นางสาว สุลักษณ์ จิรศิลปศาสตร์
คนงาน
นายอภิสิทธิ์ สวามิ
คนงาน
นายสำเริง แตงจั่น
คนงาน
นางกัลยา หงษ์พญา
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม