034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายน้ำใจ เผือกเสน่ห์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค
082-6969266
นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร
รองปลัดเทศบาลตำบลมาบแค
085-4285500
นางสาวกุณณภา เสียงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
034-976270 ต่อ 103
นางสาวเพ็ญนภา ส่ำประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
034-976270 ต่อ 104
นายอนุชิต ปริยทิฆัมพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
034-976270 ต่อ 106
นายคิมหันต์ เพียรพ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
034-976270 ต่อ 105
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม