034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นางสาวเพ็ญนภา ส่ำประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุดารัตน์ ปรีชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวชารีรัตน์ นิ่มเภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวอมรรัตน์ ยั่งยืน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวชญาน์นันท์ เลิศวิรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปภาภร แต่งตามพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวณัชชารักษ์ สระทองแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาภิสร ส่ำประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปรียารินทร์ วัฒนะวรศิริกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฐิติมา ทองชัยเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนนทวัชร์ เกิดฤทธิ์
คนงาน
นายอานนท์ เลิศวิรัตน์
คนงาน
นายเกียรติศักดิ์ สงพรมทิพย์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายกิตติศักดิ์ ชูดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายประสิทธิ์ สุนทรโวหาร
พนักงานขับรถยนต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม